HellumFRI_Header_Collage_003.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpg

Værdigrundlag for Hellum FRI


Skolens formål er at drive skolevirksomhed efter de til enhver tid gældende love og andre regler om friskoler og private grundskoler. Det følger heraf, at skoledelen forbereder sine elever til at leve i et samfund som det danske med demokrati, frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.
Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med skolens værdigrundlag, hvor nøgleordene er: Faglighed – Tryghed – Sundhed – Kreativitet.
Disse værdier er implementeret i skolens hverdag og fungerer som et styringsværktøj for alle i og omkring Hellum FRI.


Faglighed - Tryghed - Sundhed - Kreativitet


Faglighed

Vores lærere og pædagogisk personale har en anerkendende tilgang til det enkelte barn, og er opmærksomme på børnenes individuelle talenter og personligheder.
Undervisningsformen er motiverende og indbyder til fordybelse, og der arbejdes bevidst på at møde hvert enkelt barn på dets eget niveau.
Lærere og pædagogisk personale har, i det trygge miljø som er forudsætningen for at læring lykkes, mulighed for reel rummelighed ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrker.
Vi følger som minimum undervisningsministeriets standarder for fagligt indhold og niveau på de enkelte klassetrin (folkeskolens fællesmål), og vi har derudover også skolens egne læseplaner, eksempelvis findes sprogfaget engelsk allerede fra 0. klasse.
I børnehaven HellumHejHuset arbejder vi med traditioner og genkendelighed. Det giver struktur i hverdagen og får børnene til at føle tryghed. Traditionerne er knyttet til årets gang i form af sociale traditioner som for eksempel juleklip og fastelavnsfest, men også i form af årstidsbestemte traditioner som for eksempel forår og høst.
Fritidsordningen ”Friheden” og ”Klubben” er tilbud til de af skolens børn, som har lyst til og brug for et værested før og efter skole. Her bliver der især lagt vægt på sundhed og bevægelse. Der er dog også mulighed for lektielæsning og plads til gruppearbejde.


Tryghed

Børnene starter i HellumHejHuset, fortsætter i skolen og Friheden, og de kan indtil videre gå her til og med 6. klasse. Forældre og børn tilvælger Hellum FRI som ”deres børnehave” eller ”deres skole” bl.a. på grund af det trygge og overskuelige miljø. Her kender forældrene hinanden via deres engagement i skolen, lærerne kender børnene og deres familier, og børnene er fra børnehaven vant til at blande sig med hinanden på tværs af byer, alder og køn.
I HellumHejHuset, skolen og Friheden er vi meget opmærksomme på, at det skal være rart for alle at være her. Vi accepterer ikke mobning i nogen form, og vi kan i kraft af vores størrelse hurtigt tage hånd om problemerne, inden de vokser sig store. I skolen sørger lærerne for jævnligt at bringe klassens sociale liv på dagsordenen.
Vi har en adoptionsordning, som er et samarbejde mellem 6. klasse og børnehaveklassen. 6.klasses elever ”adopterer” børnehaveklassens elever allerede fra foråret før deres skolestart. Det skaber tryghed hos de små og selvtillid og ansvarlighed hos de store.
Efter sommerferien er de ældste elever med til at byde de nye velkommen, og de bliver en del af de nye elevers dagligdag. De ældste elever er ansvarlige for de nye i frikvartererne både når det gælder leg og madpakkespisning. Hen over året er der flere fælles faglige og sociale arrangementer, der styrker sammenholdet.


Sundhed

Vi er på Hellum FRI glade for udelivet, og børnene leger hellere udenfor end indenfor.
Hellum FRI har sin egen skov, kaldet Skoleskoven, hvor undervisningen jævnligt flyttes ud. Her er en stor og flot bålhytte og et muldtoilet. Ved besøg i Skoleskoven planlægger det pædagogiske personale og lærerne i fællesskab et tema eller et fag, der danner udgangspunkt for dagens aktiviteter. Skoleskoven er altid (selv når vejret driller), en stor oplevelse for både børn og voksne. Det uformelle læringsmiljø i skoven gavner den daglige katederundervisning og giver børn og voksne en mulighed for at opleve hinanden i uvante og udviklende roller.
Gennem leg i naturen lærer eleverne samtidig at passe på naturen, hinanden og skolen. En ansvarsfølelse, der naturligt følger eleverne gennem deres forskellige gøremål.
En til to gange om ugen hele året begynder hver klasse dagen med et motionsløb. Det kaldes for Kirkeløbet og er på 3,2 km. Det er op til den enkelte elev at gennemføre løbet, og det kan foregå i løb og/eller gang. Erfaringen gennem flere år er, at eleverne styrker deres kondition og øger evnen til indlæring. De holder af det og deres selvtillid øges. Kirkeløbet efterfølges af en kønsopdelt læselektion eller en gymnastiktime.
Fysisk aktivitet frem for stillesidden prioriteres højt, og Kirkeløbet erstattes nogle gange af andre former for motion, så elevernes motivation for bevægelse holdes i top.
HellumHejHuset har en spændende og sjov legeplads udendørs og her vil børnene tilbringe så megen legetid som muligt. I Friheden vægtes udendørs spil og leg også højt.
Børnene medbringer selv madpakker til deres frokost og både i HellumHejHuset og i Friheden er alle børn med i en frugtordning, hvor der hver eftermiddag serveres et let, men sundt måltid til børnene. Børnene deltager ofte i madlavningen og den efterfølgende oprydning.


Kreativitet

Vi lægger vægt på det kreative og fantasifulde hos det enkelte barn, og vi tror på, at indlæringen kan styrkes ved, at børnene får lov til at bruge deres sanser. Børnene bliver inspireret til at se nye måder at håndtere hverdagen på, dvs. løse konflikter, lege og udtrykke sig via kunst og håndværk.
Fagligheden styrkes også via den kreative tilgang. Blandt andet ved at undervisningen flyttes ud af det traditionelle klasseværelse til eksempelvis vores Skoleskov.


Forældresamarbejdet

Af alle Hellum FRI´s samarbejdspartnere er børn og forældre selvfølgelig de vigtigste. Skolen er kendetegnet ved at have et tæt samarbejde med forældrene og ved en høj grad af dialog. Vi har en stærk og nødvendig forældreopbakning, som skolen har stor gavn af.
Lærerene afholder mindst et forældremøde og to skole/hjem-samtaler om året. I HellumHejHuset og Friheden er der et årligt forældremøde og et individuelt møde mellem forældre og afdeling. Ud over dette arbejder vi hårdt på implementering af Forældreintra, hvor forældrene løbende modtager information om HellumHejHuset, skolen og Friheden fra lærerne og det pædagogiske personale og hvor de selv kan kontakte både Hellum FRI´s personale og de øvrige forældre. Fra skolelederen kommer et ugenligt nyhedsbrev. I nyhedsbrevet kan man læse om blandt andet ugens aktiviteter, og få praktiske oplysninger.
På Hellum FRI har vi den opfattelse, at det er gennem et frugtbart samarbejde med forældrene, at vi bedst sikrer, at vores børn trives og bevarer lysten til at lære og til at gå i skole. Skolen har en forventning om, at forældrene tager kontakt til skolen, hvis der opstår spørgsmål eller bekymring i forhold til barnets almene udvikling eller sociale liv. Og skolen føler selv samme forpligtelse til at kontakte forældrene hvis der opstår problemer eller bekymring omkring deres barn. Forældre er til enhver tid velkomne til at rette personlig henvendelse til skolen.

Vi opfordrer alle forældre til at være med i Hellum FRI´s støtteforening – Hellum FRI’s Venner. Her har du/I mulighed for at støtte op om den institution, som fylder mest i jeres børns liv.